1.    Beschrijving

De halve marathon van Nijvel is een gelegenheid om zowel Nijvel zelf als de dorpen en het platteland in de omgeving te ontdekken. Er worden vier loopwedstrijden met tijdopname gehouden over de volgende afstanden: 1 km (voor kinderen, Kids Run), 5 km, 12 km en 21,1 km. Er is ook een wandeling van 5 km voorzien. De start- en de aankomstplaats bevinden zich op de grote markt van Nijvel. Alle deelnemers lopen in hun eigen tempo. Het startschot wordt gegeven de derde zondag van september, om 10 uur. De Kids Run begint om 9.15 u.De wedstrijd is open voor iedereen, man of vrouw, ongeacht of ze al dan niet lid zijn van een sportvereniging, binnen de in dit reglement aangegeven leeftijdgrenzen, en voor zover hun gezondheidstoestand hen toelaat te lopen of te wandelen.

 2.    Verantwoordelijkheid van de loper

Iedere ingeschreven persoon verbindt zich ertoe de volgende elementen te respecteren:

  • Het kader waarin de wedstrijd plaatsvindt (geen afval weggooien buiten de bevoorradingszones)
  • De instructies van de vrijwilligers die aanwezig zijn om het evenement in goede banen te leiden
  • De bebakening en de inrichting van het parcours

Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) lopen altijd onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.

Alle deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en fysiek bekwaam zijn om aan loopwedstrijden deel te nemen.

Elke loper die dit reglement niet naleeft, kan bestraft of gediskwalificeerd worden. Deze beslissing wordt genomen door het organisatiecomité van het evenement.

 

 3.    Inscrijving

In het deel 'Inschrijvingen' op de website van het event, vindt u informatie over het inschrijvingsgeld. Dat verschilt volgens de datum waarop de inschrijving plaatsvindt.

Wijziging van een inschrijving

Aanvragen tot wijziging van een inschrijving kunnen verzonden worden via onze contactpagina.

Bij een overstap naar een minder dure wedstrijd is geen terugbetaling mogelijk. Omgekeerd zal een toeslag gevraagd worden om een inschrijving te wijzigen naar een duurdere wedstrijd. Deze toeslagen stemmen overeen met de bedragen die van toepassing zijn op het ogenblik dat de wijziging wordt aangevraagd. In geval van voorinschrijving zijn de bedragen van deze toeslagen gebaseerd op de tarieven van toepassing tot de donderdag vóór het evenement.

Annulering van een inschrijving

Aanvragen tot annulering van een inschrijving moeten verzonden worden via onze contactpagina.Terugbetaling is niet mogelijk. Als de annulering vóór 31 augustus wordt aangevraagd, ontvangt de deelnemer echter een code voor gratis deelname aan de volgende editie of kan hij de identiteit van de ingeschreven persoon wijzigen.

Aansprakelijkheden

Door zijn inschrijving erkent de persoon in het kader van zijn deelname aan de wedstrijd 'Halve Marathon van Nijvel' dat de organisatoren niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of verwondingen. Hij verklaart voldoende getraind te zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongevallen die zich vóór, tijdens of na de wedstrijd zouden voordoen in de kleedkamers, op de terreinen van de organisatie of op het parcours. Door zijn inschrijving verklaart de loper akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

4.    Parcours

Iedere loper moet zijn startnummer op zichtbare wijze dragen, op de borst of de buik, zodat de tijd correct wordt opgenomen en de seingevers in alle omstandigheden (ook bij slecht weer) kunnen controleren of de deelnemer het juiste parcours volgt.

Op de delen van het parcours waar de openbare weg wordt gevolgd, moet iedere loper voorzichtig zijn en is hij als enige verantwoordelijk voor eventuele overtredingen van de veiligheidsvoorschriften.

De organisatoren behouden zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving het parcours en de bevoorradingszones te wijzigen.

Om veiligheidsredenen of bij slecht weer kunnen de organisatoren de wedstrijd annuleren en/of stopzetten. Dit geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Vanaf het startschot krijgen de deelnemers maximaal 3 uur om het parcours (21 km) af te leggen. Te trage lopers zullen door de bezemfiets gewaarschuwd en uit de wedstrijd gehaald worden. Als zij beslissen toch door te lopen, doen ze dat op eigen verantwoordelijkheid en op een parcours dat mogelijk opnieuw is opengesteld voor het verkeer. De bevoorradingen zijn dan niet meer gewaarborgd.

Het is verboden zich op het parcours te laten vergezellen door een persoon die niet geldig ingeschreven is voor de wedstrijd.

Wandelaars

De wandelaars volgen het parcours van de 5 km.
Om veiligheidsredenen wordt de wandelaars gevraagd achterin het peloton te vertrekken.Aan het einde van het parcours kunnen de wandelaars worden ingehaald door lopers van de 12 km of de halve marathon die hun wedstrijd beëindigen.Wij vragen de wandelaars achter elkaar te stappen om de lopers niet te hinderen, vooral op smalle stroken.

Leeftijdgrenzen

De Kids Run is voorbehouden aan kinderen van 5 tot 12 jaar.

De 5 km is verboden voor kinderen jonger dan 8 jaar.

De 12 km is verboden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

De halve marathon is verboden voor kinderen jonger dan 15 jaar.

Deze leeftijden moeten tijdens het lopende kalenderjaar bereikt zijn of worden.

5.    Rangschikking

Alleen lopers die de start- en de aankomstlijn en de controlepunten op het parcours overschrijden, worden opgenomen in de rangschikking.

De rangschikking wordt opgemaakt op basis van de werkelijke tijd.

WERKELIJKE TIJD = tijd verstreken tussen het ogenblik waarop de deelnemer op de startmat loopt en dat waarop hij de aankomstmat bereikt.
De werkelijke tijd is een betere graadmeter voor de persoonlijke prestatie.

De dag zelf van de wedstrijd wordt op de grote markt een voorlopige rangschikking aangeplakt die ook online beschikbaar zal zijn op de website www.semidenivelles.be. Elke fout in de rangschikking moet uiterlijk de dag na het evenement worden gemeld via het onlineformulier dat toegankelijk is via de link boven de rangschikking.

 

6.    Diverse bepalingen

Door zijn deelname geeft elke deelnemer de organisatoren uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam, afbeelding of sportieve prestatie te gebruiken voor rechtstreekse exploitatie op eender welk medium en met alle bekende of nog onbekende middelen.

Elke deelnemer aanvaardt dat zijn of haar persoonsgegevens, geregistreerd bij de inschrijving, voor administratieve of organisatorische doeleinden ter beschikking van de organisatoren wordt gesteld.

Medailles zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wanneer de voorraad uitgeput is, is geen compensatie mogelijk.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die in een bewaarruimte of in de kleedkamers achtergelaten werden.

Alle punten die niet behandeld worden in dit reglement of op onze website, en meer in het bijzonder in de rubriek FAQ's, worden ter beoordeling voorgelegd aan de organisatoren.